Notat til Aktionærerne

Skagen Bryghus General Forsamling

Notat til Aktionærerne

Som følge af de gældende Covid-19 restriktioner er det ikke muligt for Skagen Bryghus A/S at afholde en ordinær generalforsamling, med et forløb som Bryghusets aktionærer er vant til, – altså udskænkning i Skagen Hallen umiddelbart forud for og under generalforsamlingen, efterfølgende fest på Bryghuset.
Imidlertid er det nødvendigt for selskabet inden udgangen af juni måned at afholde en ordinær generalforsamling, da selskabslovgivningen kræver, at Bryghusets årsrapport er godkendt på en ordinær generalforsamling og indberettet til Erhvervsstyrelsen.
Derfor afholdes der en ”nød” ordinær generalforsamling onsdag, den 23. juni 2021 med det primære formål at godkende selskabets årsrapport, således den rettidigt kan indberettes til Erhvervsstyrelsen.
Generalforsamlingen afholdes således for at overholde selskabslovgivningen, men det er ikke tanken, at denne generalforsamling skal stå alene, og derfor vil der senere blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse lørdag den 30. oktober 2021 kl. 14.00. Det er bestyrelsens håb, at på det tidspunkt er forsamlingsforbuddet enten ophævet eller ændret, således at der på det tidspunkt kan holdes en generalforsamling til opfølgning på ”nød” generalforsamlingen, der holdes den 23. juni.
Bestyrelsen opfordrer derfor til, at så få aktionærer som muligt (helst ingen) møder op, men samtidig reserverer den 30. oktober 2021, hvor der forventes at kunne gennemføres en ekstraordinær generalforsamling til nærmere behandling af de sædvanlige punkter, der er på en ordinær generalforsamling, herunder valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen. Desuden kan der til denne ske udskænkning/servering og festlig stemning i Skagen Hallen, ligesom der vil være telt ved Bryghuset, som sædvanligt.

Bemærkninger til dagsordens punkter:

Ad 1 – dirigent:

Bestyrelsen foreslår, at advokat Jens Stadum, HjulmandKaptain, vælges som dirigent, – helt som sædvanligt.

Ad 2 – bestyrelsens beretning:

Selskabets formand, Christian Bisgaard, afgiver en kort beretning, den vil blive lagt på Bryghusets hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen.

Ad 3 og 4 – fremlæggelse af årsrapport samt disponering af resultatet:

Årsrapporten er offentliggjort på Bryghusets hjemmeside. Ifølge denne andrager årets resultat kr. 1.597.214 før skat, og kr. 1.280.366 efter skat. Overskuddet foreslås disponeret således, at det overføres til næste år.
Egenkapitalen vil herefter andrage kr. 20.838.171.

Ad 5 – valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er Christian Bisgaard, Peder Key Kristiansen og Jan Nielsen. De foreslås alle genvalgt, men kun til den ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2021, hvor der foretages valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ad 6 – Suppleanter:

På valg er Peter Laursen og Søren Frederiksen. De foreslås begge genvalgt, men kun til den ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2021, hvor der foretages valg af 2 suppleanter.

Ad 7 – valg af revisor:

På valg er BDO, Ole Ejsing. BDO foreslås også genvalgt, men kun til den ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2021, hvor der foretages valg af revisor.

Ad 8 – behandling af indkomne forslag:

Det henstilles, at der ikke indsendes forslag, hverken fra bestyrelse eller aktionærer, det kan ske til den kommende ekstraordinære generalforsamling. Ønskes der alligevel indsendt forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal disse fremsendes eller afleveres på Bryghuset senest den 8. juni kl. 12:00

Flere nyheder